ATTERO

datum 20 februar 2012

Attero is sponsor van de Hansa Green Tour 2012

Attero is sponsor van de Hansa Green Tour 2012

Attero. Afval = grondstof voor innovatie

Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Als bedrijf richten we ons op de grootschalige verwerking van huishoudelijk restafval, organisch afval, bedrijfsafval en mineraal afval

Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht. Dat zijn de kernwaarden die ons de richting wijzen bij ons dagelijks handelen. Als dynamisch en hoogwaardig milieubedrijf streeft Attero – naast een verantwoorde verwerking van afvalstromen en milieubewust beheer van stortplaatsen – naar maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Ons bedrijf manifesteert zich steeds meer als een innoverende kracht in de productie van grondstoffen en duurzame energie uit afval. Vernieuwende oplossingen zoals vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en nascheiding van kunststoffen uit restafval zijn daarvan sprekende voorbeelden.

6 miljoen burgers
Attero biedt – inclusief de in 2011 overgenomen VAR – werk aan ruim achthonderd medewerkers, die op een vijftiental locaties jaarlijks zo’n 3,4 miljoen ton afval verwerken. Het gaat onder meer om het afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens, ofwel ruim 6 miljoen mensen. VAR verwerkt vooral bedrijfsafval, gft en minerale stromen.

Duurzame energie
Attero produceert in zijn afvalenergie­ centrales (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens, is de grootste verwerker van gft én de grootste producent van groen gas in Nederland. Wij produceren en leveren daarnaast onder meer compost als bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, (bio)brandstoffen voor energiecentrales en bodemassen als funderingsmateriaal voor de wegenbouw. Herbruikbare materialen die wij uit het afval scheiden (zoals metalen en kunststoffen) vormen nieuwe grondstoffen voor de industrie. In 2011 behaalde Attero inclusief VAR een omzet van EUR 350 miljoen.
 

Dialoog
Attero wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij kiezen bij de realisatie van onze doelstellingen uitdrukkelijk voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. We maken werk van veiligheid, zowel voor onze eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn.
 

VAR
Sinds eind 2010 maakt VAR onderdeel uit van Attero. VAR is een innovatieve onderneming met als belangrijkste activiteiten werkzaamheden op het terrein van recyclen, bodemsanering en grondreiniging, specifieke vergistingstechnieken en engineering voor derden. Deze activiteiten zijn voor een groot deel complementair aan die van Attero en sluiten zo uitstekend aan op de nieuwe strategie van Attero. VAR is als afzonderlijk onderdeel binnen Attero opgenomen.

Lees hier meer over Attero
 

Partners hanzeteam 2013